لیست قیمت تشک

مدل تشکسایزنوع اسکلتارتفاعقیمت   حدودی (تومان)
تشک رویال مدل ماسا 90×200فنری20 cm977,000
تشک رویال مدل ماسا120×200فنری20 cm1,250,000
تشک رویال مدل ماسا160×200فنری20 cm1,700,000
تشک رویال مدل ماسا180×200فنری20 cm1,954,000
تشک رویال مدل ماسا80×180 نوجوانفنری20 cm940,000
     
مدل تشکسایزنوع اسکلتارتفاعقیمت   حدودی (تومان)
تشک رویال مدل آرامش90×200فنری22 cm1,250,000
تشک رویال مدل آرامش120×200فنری22 cm1,700,000
تشک رویال مدل آرامش160×200فنری22 cm2,300,000
تشک رویال مدل آرامش180×200فنری22 cm2,500,000
تشک رویال مدل آرامش80×180  نوجوانفنری22 cm1,200,000
     
مدل تشکسایزنوع اسکلتارتفاعقیمت   حدودی (تومان)
تشک رویال مدل آسایش-درجه 290×200فنری متصل21 cm1,300,000
تشک رویال مدل آسایش-درجه 2120×200فنری21 cm1,720,000
تشک رویال مدل آسایش-درجه 2160×200فنری21 cm2,280,000
تشک رویال مدل آسایش-درجه 2180×200فنری21 cm2,600,000
تشک رویال مدل آسایش-درجه 280×180  نوجوانفنری21 cm1,240,000
     
مدل تشکسایزنوع اسکلتارتفاعقیمت   حدودی (تومان)
تشک رویال مدل نیلوفر-درجه 190×200فنری24 cm1,475,000
تشک رویال مدل نیلوفر-درجه 1120×200فنری24 cm2,000,000
تشک رویال مدل نیلوفر-درجه 1160×200فنری24 cm2,650,000
تشک رویال مدل نیلوفر-درجه 1180×200فنری24 cm2,950,000
تشک رویال مدل نیلوفر-درجه 180×180  نوجوانفنری24 cm1,400,000
     
مدل تشکسایزنوع اسکلتارتفاعقیمت   حدودی (تومان)
تشک رویال مدل رز-درجه 290×200فنری متصل26 cm1,600,000
تشک رویال مدل رز-درجه 2120×200فنری26 cm2,340,000
تشک رویال مدل رز-درجه 2160×200فنری26 cm2,900,000
تشک رویال مدل رز-درجه 2180×200فنری26 cm3,200,000
تشک رویال مدل رز-درجه 280×180  نوجوانفنری26 cm1,480,000
     
مدل تشکسایزنوع اسکلتارتفاعقیمت   حدودی (تومان)
تشک رویال مدل کلاسیک- درجه 190×200طبی28 cm1,790,000
تشک رویال مدل کلاسیک- درجه 1120×200طبی28 cm2,540,000
تشک رویال مدل کلاسیک- درجه 1160×200طبی28 cm3,300,000
تشک رویال مدل کلاسیک- درجه 1180×200طبی28 cm3,580,000
تشک رویال مدل کلاسیک- درجه 180×180 نوجوانطبی28 cm1,700,000
     
مدل تشکسایزنوع اسکلتارتفاعقیمت   حدودی (تومان)
تشک رویال مدل دوبل- سوپرکلاسیک90×200طبی29 cm1,952,000
تشک رویال مدل دوبل- سوپرکلاسیک120×200طبی29 cm2,725,000
تشک رویال مدل دوبل- سوپرکلاسیک160×200طبی29 cm3,625,000
تشک رویال مدل دوبل- سوپرکلاسیک180×200طبی29 cm3,900,000
تشک رویال مدل دوبل- سوپرکلاسیک80×180 نوجوانطبی29 cm1,845,000
     
مدل تشکسایزنوع اسکلتارتفاعقیمت   حدودی (تومان)
تشک رویال مدل اسلیپ- درجه 190×200طبی28 cm2,500,000
تشک رویال مدل اسلیپ- درجه 1120×200طبی28 cm3,640,000
تشک رویال مدل اسلیپ- درجه 1160×200طبی28 cm4,784,000
تشک رویال مدل اسلیپ- درجه 1180×200طبی28 cm5,000,000
تشک رویال مدل اسلیپ- درجه 180×180 نوجوانطبی28 cm2,380,000
     
مدل تشکسایزنوع اسکلتارتفاعقیمت   حدودی (تومان)
تشک رویال مدل فلورا- درجه 190×200طبی28 cm3,187,000
تشک رویال مدل فلورا- درجه 1120×200طبی28 cm4,600,000
تشک رویال مدل فلورا- درجه 1160×200طبی28 cm6,000,000
تشک رویال مدل فلورا- درجه 1180×200طبی28 cm6,370,000
تشک رویال مدل فلورا- درجه 180×180 نوجوانطبی28 cm3,000,000
     
مدل تشکسایزنوع اسکلتارتفاعقیمت   حدودی (تومان)
تشک رویال مدل لوتوس- درجه 190×200طبی28 cm4,160,000
تشک رویال مدل لوتوس- درجه 1120×200طبی28 cm6,300,000
تشک رویال مدل لوتوس- درجه 1160×200طبی28 cm7,800,000
تشک رویال مدل لوتوس- درجه 1180×200طبی28 cm8,320,000
تشک رویال مدل لوتوس- درجه 180×180 نوجوانطبی28 cm3,900,000
     
مدل تشکسایزنوع اسکلتارتفاعقیمت   حدودی (تومان)
تشک رویال مدل پددار لیدوما- درجه 190×200طبی28 cm5,284,000
تشک رویال مدل پددار لیدوما- درجه 1120×200طبی28 cm8,000,000
تشک رویال مدل پددار لیدوما- درجه 1160×200طبی28 cm9,930,000
تشک رویال مدل پددار لیدوما- درجه 1180×200طبی28 cm10,560,000
تشک رویال مدل پددار لیدوما- درجه 180×180 نوجوانطبی28 cm4,965,000
     
مدل تشکسایزنوع اسکلتارتفاعقیمت   حدودی (تومان)
تشک رویال مدل منفصل پرستیژ90×200فنری منفصل (پاکتی)28 cm5,180,000
تشک رویال مدل منفصل پرستیژ120×200فنری منفصل (پاکتی)28 cm7,500,000
تشک رویال مدل منفصل پرستیژ160×200فنری منفصل (پاکتی)28 cm9,620,000
تشک رویال مدل منفصل پرستیژ180×200فنری منفصل (پاکتی)28 cm10,360,000
تشک رویال مدل منفصل پرستیژ80×180 نوجوانفنری منفصل (پاکتی)28 cm4,810,000
     
مدل تشکسایزنوع اسکلتارتفاعقیمت   حدودی (تومان)
تشک رویال مدل منفصل پد دار پرستیژ کلاسیک90×200فنری منفصل (پاکتی)28 cm6,730,000
تشک رویال مدل منفصل پد دار پرستیژ کلاسیک120×200فنری منفصل (پاکتی)28 cm9,130,000
تشک رویال مدل منفصل پد دار پرستیژ کلاسیک160×200فنری منفصل (پاکتی)28 cm11,800,000
تشک رویال مدل منفصل پد دار پرستیژ کلاسیک180×200فنری منفصل (پاکتی)28 cm13,460,000
تشک رویال مدل منفصل پد دار پرستیژ کلاسیک80×180 نوجوانفنری منفصل (پاکتی)28 cm5,900,000
     
مدل تشکسایزنوع اسکلتارتفاعقیمت   حدودی (تومان)
تشک رویال مدل تمام فوم 16cm مدیکال 190×200طبی فوم28 cm1,240,000
تشک رویال مدل تمام فوم 16cm مدیکال 1120×200طبی فوم28 cm1,680,000
تشک رویال مدل تمام فوم 16cm مدیکال 1160×200طبی فوم28 cm2,370,000
تشک رویال مدل تمام فوم 16cm مدیکال 1180×200طبی فوم28 cm2,480,000
تشک رویال مدل تمام فوم 16cm مدیکال 180×180 نوجوانطبی فوم28 cm1,190,000
     
مدل تشکسایزنوع اسکلتارتفاعقیمت   حدودی (تومان)
تشک رویال مدل تمام فوم 18cm مدیکال 290×200طبی فوم28 cm1,600,000
تشک رویال مدل تمام فوم 18cm مدیکال 2120×200طبی فوم28 cm2,100,000
تشک رویال مدل تمام فوم 18cm مدیکال 2160×200طبی فوم28 cm3,000,000
تشک رویال مدل تمام فوم 18cm مدیکال 2180×200طبی فوم28 cm3,200,000
تشک رویال مدل تمام فوم 18cm مدیکال 280×180 نوجوانطبی فوم28 cm1,500,000
     
مدل تشکسایزنوع اسکلتارتفاعقیمت   حدودی (تومان)
تشک رویال مدل تمام فوم پفکی- مدیکال لایت90×200طبی فوم28 cm2,160,000
تشک رویال مدل تمام فوم پفکی- مدیکال لایت120×200طبی فوم28 cm2,850,000
تشک رویال مدل تمام فوم پفکی- مدیکال لایت160×200طبی فوم28 cm3,820,000
تشک رویال مدل تمام فوم پفکی- مدیکال لایت180×200طبی فوم28 cm4,320,000
تشک رویال مدل تمام فوم پفکی- مدیکال لایت80×180 نوجوانطبی فوم28 cm1,910,000
     
مدل تشکسایزنوع اسکلتارتفاعقیمت حدودی (تومان)
تشک رویال مدل تمام فوم ریباند- مدیکال اولترا90×200طبی فوم28 cm3,000,000
تشک رویال مدل تمام فوم ریباند- مدیکال اولترا120×200طبی فوم28 cm4,220,000
تشک رویال مدل تمام فوم ریباند- مدیکال اولترا160×200طبی فوم28 cm5,420,000
تشک رویال مدل تمام فوم ریباند- مدیکال اولترا180×200طبی فوم28 cm6,000,000
تشک رویال مدل تمام فوم ریباند- مدیکال اولترا80×180 نوجوانطبی فوم28 cm4,878,000
     
مدل تشکسایزنوع اسکلتارتفاعقیمت حدودی (تومان)
تشک رویال مدل تمام فوم پددار- کلاسیک90×200طبی فوم28 cm4,220,000
تشک رویال مدل تمام فوم پددار- کلاسیک120×200طبی فوم28 cm5,642,000
تشک رویال مدل تمام فوم پددار- کلاسیک160×200طبی فوم28 cm7,570,000
تشک رویال مدل تمام فوم پددار- کلاسیک180×200طبی فوم28 cm8,440,000
تشک رویال مدل تمام فوم پددار- کلاسیک80×180 نوجوانطبی فوم28 cm3,775,000
     
مدل تشکسایزنوع اسکلتارتفاعقیمت حدودی (تومان)
تشک رویال مدل ارتوپدیک ریباند- گلدن90×200طبی ارتوپدیک28 cm5,780,000
تشک رویال مدل ارتوپدیک ریباند- گلدن120×200طبی ارتوپدیک28 cm7,800,000
تشک رویال مدل ارتوپدیک ریباند- گلدن160×200طبی ارتوپدیک28 cm10,300,000
تشک رویال مدل ارتوپدیک ریباند- گلدن180×200طبی ارتوپدیک28 cm11,400,000
تشک رویال مدل ارتوپدیک ریباند- گلدن80×180 نوجوانطبی ارتوپدیک28 cm5,170,000
     
مدل تشکسایزنوع اسکلتارتفاعقیمت حدودی (تومان)
تشک رویال مدل ارتوپدیک ریباند- گلدن پلاس90×200طبی ارتوپدیک28 cm6,700,000
تشک رویال مدل ارتوپدیک ریباند- گلدن پلاس120×200طبی ارتوپدیک28 cm9,000,000
تشک رویال مدل ارتوپدیک ریباند- گلدن پلاس160×200طبی ارتوپدیک28 cm11,600,000
تشک رویال مدل ارتوپدیک ریباند- گلدن پلاس180×200طبی ارتوپدیک28 cm13,400,000
تشک رویال مدل ارتوپدیک ریباند- گلدن پلاس80×180 نوجوانطبی ارتوپدیک28 cm5,800,000
     
محصولسایز--قیمت   حدودی
محافظ تشک ضد آب90×200--380,000
پارچه گرد بافت 700گرمی120×200--420,000
لایی لمینتی جهت جلوگیری از نفوذ اب160×200--480,000
دیواره توری و کش دار180×200--520,000